Có 1 kết quả:

bài trưởng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cấp bực trong quân đội Trung Hoa, đứng đầu một “bài” (một đơn vị nhỏ), ở cấp trên “ban trưởng” 班長 và cấp dưới “liên trưởng” 連長.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cấp bực chỉ huy trong quân đội Trung Hoa, đứng đầu một Bài ( một đơn vị nhỏ ).