Có 1 kết quả:

dịch đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Căn nhà nhỏ, ở cạnh cung vua, chỗ ở các chức việc trong cung — Tên một chức quan coi sóc trong cung vua, thường là hoạn quan.