Có 1 kết quả:

dịch môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cửa nách, cửa nhỏ ở một bên.