Có 1 kết quả:

quải danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đeo cái tiếng tăm hão huyền.

Một số bài thơ có sử dụng