Có 1 kết quả:

quải niệm

1/1

quải niệm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

liên quan, dính líu