Có 1 kết quả:

thái noãn

1/1

thái noãn

phồn thể

Từ điển phổ thông

đun nóng, hâm nóng, làm nóng