Có 1 kết quả:

thái nạp

1/1

thái nạp

phồn thể

Từ điển phổ thông

chấp nhận, chấp thuận, đồng ý, thông qua