Có 1 kết quả:

thái tập

1/1

thái tập

phồn thể

Từ điển phổ thông

thu thập, tập hợp, thu lượm