Có 1 kết quả:

thám trắc

1/1

thám trắc

phồn thể

Từ điển phổ thông

thăm dò, khảo sát, quan trắc