Có 1 kết quả:

thám tác

1/1

thám tác

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lục soát, tìm kiếm, truy tìm