Có 1 kết quả:

thám thị

1/1

thám thị

giản thể

Từ điển phổ thông

thăm hỏi, thăm viếng