Có 1 kết quả:

thám hiểm

1/1

thám hiểm

phồn thể

Từ điển phổ thông

thám hiểm, thăm dò

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dò thăm những chỗ khó khăn.