Có 1 kết quả:

tiếp nhân

1/1

tiếp nhân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gặp gỡ ai, đón tiếp ai

Một số bài thơ có sử dụng