Có 1 kết quả:

tiếp khẩu

1/1

tiếp khẩu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cổng giao tiếp, chỗ nối, chỗ tiếp xúc