Có 1 kết quả:

tiếp hợp

1/1

tiếp hợp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nối nhau, tiếp xúc, ghép