Có 1 kết quả:

tiếp vẫn

1/1

tiếp vẫn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hôn, thơm