Có 1 kết quả:

tiếp giáp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sát nhau. Kề nhau.