Có 1 kết quả:

tiếp dẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa đường. Dắt đi.

Một số bài thơ có sử dụng