Có 1 kết quả:

tiếp đãi

1/1

tiếp đãi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếp đãi, đón tiếp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đón nhận và đối xử tốt đẹp.