Có 1 kết quả:

tiếp thu

1/1

tiếp thu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếp thu, tiếp nhận

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đón nhận mà thâu về phần mình.