Có 1 kết quả:

tiếp thế

1/1

tiếp thế

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thay thế, kế vị, kế nhiệm