Có 1 kết quả:

tiếp chi

1/1

tiếp chi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ghép cây, ghép cành