Có 1 kết quả:

tiếp tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem tới mà giúp đở.