Có 1 kết quả:

tiếp sinh

1/1

tiếp sinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cứu thoát, giải thoát, cứu mạng