Có 1 kết quả:

tiếp giới

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ranh đất sát nhau.

Một số bài thơ có sử dụng