Có 1 kết quả:

tiếp quản

1/1

tiếp quản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếp quản