Có 1 kết quả:

tiếp nạp

1/1

tiếp nạp

phồn thể

Từ điển phổ thông

thu nhận, tiếp nhận, kết nạp