Có 1 kết quả:

tiếp phùng

1/1

tiếp phùng

phồn thể

Từ điển phổ thông

khâu nối vào nhau