Có 1 kết quả:

tiếp kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đón nhận mà cho gặp mặt.