Có 1 kết quả:

tiếp chủng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nối gót mà đi, đi nối đuôi nhau.

Một số bài thơ có sử dụng