Có 1 kết quả:

tiếp thông

1/1

tiếp thông

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nối liền, nối thông nhau

Một số bài thơ có sử dụng