Có 1 kết quả:

thôi xuất

1/1

thôi xuất

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đẩy ra, thả ra, phóng ra

Một số bài thơ có sử dụng