Có 1 kết quả:

suy tôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa lên cao. Đề cao người nào.