Có 2 kết quả:

suy quảngthôi quảng

1/2

suy quảng

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm tòi nghĩ ngợi rộng ra.

thôi quảng

phồn thể

Từ điển phổ thông

truyền bá, phổ cập, phổ biến