Có 1 kết quả:

suy tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Từ lòng mình mà nghĩ được lòng người, chỉ sự đối xử hết lòng với người.

Một số bài thơ có sử dụng