Có 1 kết quả:

thôi xao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trong câu thơ “Tăng xao nguyệt hạ môn” 僧敲月下門 Sư gõ cửa dưới trăng, trước “Giả Đảo” 賈島 định dùng chữ “thôi” 推, đến khi hỏi “Hàn Dũ” 韓愈 bảo nên dùng chữ “xao” 敲 hay hơn. Nay ta nói làm việc gì phải suy nghĩ châm chước cho kĩ là “thôi xao” 推敲 là vì cớ ấy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẩy và gõ. Chỉ sự gò gẫm lựa chọn từng chữ trong việc làm thơ.

Một số bài thơ có sử dụng