Có 1 kết quả:

suy đoán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Từ điều đã biết mà quyết chắc về những điều chưa biết, chưa xảy ra.