Có 1 kết quả:

suy phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kính nể quý trọng người tài đức như: Khâm phục, Bội phục.