Có 1 kết quả:

suy ba

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẩy sóng. Sóng đã lớn mã còn đẩy thêm, ý nói đã không giải quyết được lại còn làm hỏng việc.