Có 1 kết quả:

suy chuyển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dời đổi, thay đổi. Ta vẫn nói trại là Suy suyển.