Có 1 kết quả:

thôi từ

1/1

thôi từ

giản thể

Từ điển phổ thông

từ chối, khước từ