Có 1 kết quả:

thôi từ

1/1

thôi từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

từ chối, khước từ

Một số bài thơ có sử dụng