Có 1 kết quả:

thôi trì

1/1

thôi trì

giản thể

Từ điển phổ thông

trì hoãn, hoãn lại