Có 1 kết quả:

thôi tuyển

1/1

thôi tuyển

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuyển chọn, lựa chọn