Có 1 kết quả:

thôi tiêu

1/1

thôi tiêu

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiêu thụ, bán