Có 1 kết quả:

yểm nhân nhĩ mục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che tai mắt của người ta đi. Chỉ sự dối gạt người khác.