Có 1 kết quả:

yểm yểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ hương thơm toả ra ngào ngạt.