Có 1 kết quả:

yểm kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuốn cờ lại, ý nói không dám phô trương ra. Thườn gnói: Yểm kì tức cổ ( cuộn cờ im trống ) — Cũng chỉ toán quân đi đánh úp quân địch.