Có 1 kết quả:

yểm sát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh úp mà giết quân địch.