Có 1 kết quả:

yểm khấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che mặt mà khóc.

Một số bài thơ có sử dụng